Monday, 26/08/2019

FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern. FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern

ແຈ້ງການຂາຍລົດ Mercedes Benz S550

ຫ້ອງການທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ຂໍເຊີນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຊື້ລົດ Mercedes Benz  S550 ຂອງ ທລວ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ພາກສ່ວນເຊີນປະມູນລາຄາ: ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ.
   -    ເບີໂທລະສັບ: 021-251418/Fax:021-212197.

2. ລາຍການປະມູນ: ຂາຍລົດ Mercedes Benz  S550.
   -    ຈຳນວນລົດ: 01 ຄັນ, ສະພາບລົດ: ດີ ແລະ ຍັງນຳໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ.
   -    ໄລຍະເວລາທີ່ຊື້ລົດ: ເດືອນ 08 ປີ 2013.
   -    ກົງເຕີທີ່ແລ່ນໄດ້: 38,000 ກມ.
   -    ລາຄາຊື້ທໍາອິດ: 1,4 ຕື້ກີບ (ຫຼື ທຽບເທົ່າ 180,000 ໂດລາສະຫະລັດ).

3. ຮູບແບບການປະມູນ:
   ຍື່ນລາຄາດ້ວຍການໃສ່ຊອງ ແລະ ຕິດໄວ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເລືອກເອົາລາຄາສູງສຸດ.

4. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ: 35,000 ໂດລາ (ສາມສິບຫ້າພັນໂດລາສະຫະລັດ).

5. ເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ:     ບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ.

6. ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
   -    ບັນດາບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງໃດຫາກມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີລາຄາດ້ວຍການໃສ່ຊອງ ແລະ ຕິດໄວ້ ແລ້ວສົ່ງມາຍັງ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ.
   -    ລະບຸຊື່ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທຕິດຕໍ່ ແລະ ລາຄາການປະມູນ.

7. ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.    
   ໄລຍະເວລາສົ່ງຊອງປະມູນ: 26/01/2019 – 30/01/2019.  

(ຜູ້ປະສານງານ: ຫ້ອງການທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ, ທີ່ຊັ້ນ 03, ຕຶກ 03 ຊັ້ນ, ເບີໂທລະສັບ: 021 251418-140, ຫຼື ປະສານ ທ່ານ ສອນໄຊ ໄຍບົວທອງ - ພະນັກງານຫ້ອງການ, ເບີໂທລະສັບ 020 5663 6668).

ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ຫ້ອງການແຈ້ງມາຍັງບັນດາອົງການ, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງນັ້ນ.

=======