Wednesday, 15/07/2020

FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern. FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern

Fee Digital Banking and Other services

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ DIGITAL BANKING VÀ DỊCH VỤ KHÁC CỦA LAOVIETBANK

Ban hành kèm theo Quyết định số  3249 /QĐ-TGĐ ngày  30/ 07 /2018

Stt Dịch vụ khác  Phí dịch vụ 
1 Phí dịch vụ LSMS  
1.1 Đăng ký dịch vụ Miễn phí
1.2 Phí dịch vụ LSMS trọn gói + TCKT: 20.000LAK/tháng/tài khoản
+ Cá nhân: 5.000LAK/tháng/tài khoản
2 Phí dịch vụ Digital Banking  
2.1 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí
2.2 Phí chuyển tiền đi ngân hàng khác:  
2.2.1 Đôi với khách hàng doanh nghiệp 15.000LAK; 2USD; 60THB/giao dịch
2.2.2 Đôi với khách hàng cá nhân 10.000LAK; 1USD; 40THB/giao dịch
2.3 Phí chuyển khoản nội bộ đối với khách hàng Doanh nghiệp:  
2.3.1  - Số tiền 10 triệu LAK và quy đổi tương đương 1.000LAK; 4THB; 0,12USD/giao dịch
2.3.2  - Số tiền >10 triệu – 50 triệu LAK và quy đổi tương đương 2.000LAK; 8THB; 0,24USD/giao dịch
2.3.3  - Số tiền >50 triệu – 100 triệu LAK và quy đổi tương đương 3.000LAK; 12THB; 0,36USD/giao dịch
2.4 Phí giao dịch thanh toán lương 1.500LAK; 0,18USD; 6THB/tài khoản;
Max 150.000LAK; 18USD; 600THB
2.5 Dịch vụ tiền gửi Online  
2.5.1 Hạn mức giao dịch  
   - Số tiền gửi tối thiểu 500.000LAK; 100USD; 200.000THB
   - Số tiền gửi tối đa 300.000.000LAK; 35.000USD; 1.200.000THB
2.5.2 Phí rút trước hạn 50.000LAK; 200THB; 5USD/giao dịch
3 Phí dịch vụ quản lý tài khoản tự động (SI)  
3.1 Đăng ký dịch vụ Miễn phí
3.2 Phí giao dịch (chuyển khoản) thành công  5.000LAK/giao dịch 
4 Phí khác:  
4.1 Phí sao lục chứng từ  
4.1.1 Dưới 1 năm 50.000 LAK/giao dịch
4.1.2 Từ 1 năm - 3 năm  100.000 LAK/giao dịch
4.1.3 Trên 3 năm 500.000 LAK/giao dịch
4.2 Cung cấp bảng tỷ giá giao dịch hàng ngày 5.000 LAK/tờ
4.3 Thu hộ nợ theo yêu cầu 5.000 LAK/tài khoản