ວັນອາທິດ, 26/01/2020

.

ຄົ້ນຫາຊັບສິນ
ຊັບສິນປະມູນ ປະກາດຂາຍດິນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ:

3,213,723 USD

ເງິນມັດຈຳ:

321,372 USD
ຄວາມຄິດເຫັນ / ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ຄຸນສົມບັດນີ້

ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​.
  • ບໍ່​ມີ​ປາຍ​ HTML ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​.
  • ທີ່​ເວັບ​ໄຊ​ທ​ແລະ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມ​ລປ່ຽນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​.
  • ບັນ​ດາ​ແຖວ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ວັກ​ແຍກ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.