ວັນອາທິດ, 26/05/2019

.

ໜັງສືສິນເຊື່ອຂາອອກ

ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ້ອງການ - ການ ຮັບປະ ກັນໃນການຊຳລະ, ພຽງແຕ່ບັນດາທ່ານສະເໜີ ໄປຍັງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງ ທ່ານເປີດໜັງ ສືສິນເຊື່ອ  ແລະ ເລືອກທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດເປັນ ທະ ນາຄານແຈ້ງ ຫຼື ຢັ້ງຢືນໜັງສືສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ. ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ ຈະແຈ້ງໜັງ ສືສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານດ້ວຍຄວາມວ່ອງ ໄວທັນໃຈ,ໃນອັດຕາຄ່າທຳນຽມທີ່ເໝາະສົມ.ຫຼັງຈາກບັນດາທ່ານສົ່ງເຄື່ອງແລ້ວ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ ຈະຊ່ວຍ ກວດກາ, ແນະນຳ, ປັບປຸງຊຸດເອກະສານ ແລະ ສົ່ງເອກະສານໄປ ຮຽກເກັບ ຕ່າງປະເທດ.            

ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບບັນດາທ່ານເມື່ອໄຊ້ບໍລິການLVB:
   
  -    ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກທະນາຄານ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບການປະກອບ ຊຸດເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂ, ເພື່ອສົ່ງຮຽກເກັບ ແລະ ຮັບປະ ກັນການຊຳລະ;

  -    ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນໂດຍຜ່ານຮູບແບບ ການສະໜັບ ສະໜູນສິນເຊື່ອຂອງການສົ່ງອອກ;

  -    ບັນດາທ່ານສາມາດພິຈາລະນາ ແລະ ເລືອກທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງພວກເຮົາ ເປັນທະນາຄານເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອ, ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ;

  -    ສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ໃນເວລາທີ່ຮຽກເກັບ ເງິນກັບຕ່າງປະເທດ(ຜູ້ນຳເຂົ້າ).

ເອກະສານ:

   -    ໃບສະເໜີສົ່ງຊຸດເອກະສານຮຽກເກັບ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ ກິດລາວຫວຽດ);

  -    ເອກະສານ​ນິຕິ​ກໍາ “ໃບທະບຽນດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໃບອາກອນຂອງ​ບໍລິສັດ,…”;

  -    ສັນຍາຊື້ຂາຍສິນຄ້າ, ສັນຍາການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຫຼື ສັນຍາການນຳໃຊ້ການ ບໍລິການ;

  -    ໃບຮຽກເກັບ;

  -    ຊຸດເອກະສານຮຽກເກັບຂອງລູກຄ້າ;

  -    ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ;

  -    ເອກະສານອື່ນຯຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງໜັງສືສິນເຊື່ອ.