ວັນເສົາ, 14/12/2019

.

ແຈ້ງການ - ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການ

1