ວັນສຸກ, 18/09/2020

.

ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນລູກຄ້າທີ່ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ LaoVietBank Digital Banking (Mobile SmartBanking, Internet Banking).

  1. ລາຍການ: ສົມມະນາຄຸນລູກຄ້າບຸກຄົນທີ່ລົງທະບຽນນຳໃຊ້  Digital Banking”
  2. ໄລຍະເວລາຜັນຂະຫຍາຍ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/08/2018 ຫາວັນທີ 31/10/2018
  3. ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້: ບັນດາລູກຄ້າບຸກຄົນທີ່ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank Digital Banking (Mobile SmartBanking, Internet Banking).
  4. ຮູບແບບການສົມມະນາຄຸນ: ລາຍການສົມມະນາຄຸນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ

ບູລີມະສິດ

ໄລຍະເວລາ

ລູກຄ້າທີ່ທະບຽນນຳໃຊ້ໃໝ່ Digital Banking

ມອບເງິນ 10.000 ກີບ ໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າລົງທະບຽນ ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດທຸລະກໍາຄັ້ງທຳອິດ

15/08-30/09/2018

  • ຮ້ານຄ້າທີ່ທະບຽນຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ QR Pay     ໃໝ່
  • ຮ້ານຄ້າທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ QR Pay

ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມຮັກສາບັນຊີ, LSMS ສໍາລັບບັນຊີຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ QR Code.

 01/08-31/12/2018

ຍອດສະສົມການຊໍາລະແຕ່ 500,000 ກີບ ຂື້ນໄປຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົກສະຫລາກລຸ້ນຮັບໂທລະສັບ SAMSUNG Galaxy S9 ຈໍານວນ 01 ລາງວັນ

01/08-31/10/2018