ວັນສຸກ, 18/09/2020

.

ຄ່າບໍລິການ Digital Banking ແລະ ອື່ນໆ

ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ Digital Banking ແລະ ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ  ຂອງ LaoVietBank

(ປະກາດໃຊ້ ຕິດຄັດກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ  3249/ຂຕ.ຜອ ລົງວັນທີ 30 ເດືອນ 07 ປີ 2018 )

ລ/ດ ລາຍການຄ່າທໍານຽມ Digital Banking ແລະ ອື່ນໆ  ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ 
1 ບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຜ່ານມືຖື (LSMS)  
1.1 ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ບໍລິການ ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ
1.2 ຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ + ນິຕິບຸກຄົນ: 20.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
+ ບຸກຄົນ: 5.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
2 ບໍລິການ Digital Banking/IBMB  
2.1 ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ບໍລິການ ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ
2.2 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນ:  
2.2.1 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 60 ບາດ/ລາຍການ
2.2.2 ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ 10.000 ກີບ; 1 ໂດລາ; 40 ບາດ/ລາຍການ
2.3 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບ ທລວ ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ:  
2.3.1  - ຈໍານວນເງິນ ≤10 ລ້ານ ກີບ ຫຼື ແລກປ່ຽນທຽບເທົ່າ 1.000 ກີບ; 0,12 ໂດລາ; 4 ບາດ/ລາຍການ
2.3.2  - ຈໍານວນເງິນ >10 ລ້ານ – 50 ລ້ານ ກີບ ຫຼື ແລກປ່ຽນທຽບເທົ່າ 2.000 ກີບ; 0,24 ໂດລາ; 8 ບາດ/ລາຍການ
2.3.3  - ຈໍານວນເງິນ >50 ລ້ານ – 100 ລ້ານ ກີບ ຫຼື ແລກປ່ຽນທຽບເທົ່າ 3.000 ກີບ; 0,36 ໂດລາ; 12 ບາດ/ລາຍການ
2.4 ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ 1.500 ກີບ; 0,18 ໂດລາ; 6 ບາດ/ບັນຊີ
ສູງສຸດ: 150.000 ກີບ; 18 ໂດລາ; 600 ບາດ
2.5 ເງິນຝາກ Online   
2.5.1 ວົງເງິນຝາກ  
   - ຈໍານວນເງິນຝາກຕໍ່າສຸດ 500.000 ກີບ; 100 ໂດລາ; 200.000 ບາດ
   - ຈໍານວນເງິນຝາກສູງສຸດ 300.000.000 ກີບ; 35.000 ໂດລາ; 1.200.000 ບາດ
2.5.2 ຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ 50.000 ກີບ; 5 ໂດລາ; 200 ບາດ/ລາຍການ
3 ບໍລິຫານບັນຊີອັດຕະໂນມັດ (SI)  
3.1 ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ບໍລິການ ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ
3.2 ຄ່າບໍລິການ ທຸລະກໍາໂອນເງິນ ສໍາເລັດ  5.000 ກີບ/ລາຍການ 
4 ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ:  
4.1 ຄົ້ນເອກະສານຍ້ອນຫຼັງ  
4.1.1 ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີລົງມາ 50.000 ກີບ/ລາຍການ
4.1.2 ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ  100.000 ກີບ/ລາຍການ
4.1.3 ແຕ່ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ 500.000 ກີບ/ລາຍການ
4.2 ສະໜອງໃບອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ 5.000 ກີບ/ໃບ
4.3 ເກັບໜີ້ຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ 5.000 ກີບ/ບັນຊີ