Chủ nhật, 19/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

 

Làng: Hatsady, Huyện: Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hatsady, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sailom, Huyện: Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sykhai, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Chommany, Huyện: Saysettha, Thủ đô Viêng Chăn
Lang: Chomphet, Huyện: Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn
Lang: Khamhung, Huyện: Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Dongphosy, Huyện: Hatsaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sythan, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Saphangmuc, Huyện: Xaythanee, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hongke, Huyện: Saysettha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Watchan, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Xiengyeun, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sythan, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Donnoun, Huyện: Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonxay, Huyện: Xaysettha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Savang, Huyện Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonpapa, Huyện: Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonthun, Huyện Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nongheo, Huyện: Hatsaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sailom, Huyện: Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nongtha, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hatxaikhao, Huyện: Hatxaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nahay, Huyện: Hatxaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Saphanthongta, Huyện: Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Salakham, Huyện: Hatxayphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nakham Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hatsady, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phontong, Huyện: Chanthabouly ,Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Donkoy, Huyện: Sisattanak ,Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nongngieng, Huyện: Xaythany ,Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Thongpong, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonpheng, Huyện: Louangprabang, Tỉnh: Louangphabang
Làng: Vatnong, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Nongkham, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Naviengkham, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Sanghay, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Somsanouk ,Huyện: PakOu ,Tỉnh: Louangphabang
Làng: Phonmixay, Huyện: Pek, Tỉnh: Xiengkhoang
Làng: Phonsavang, Huyện: Pek, Tỉnh: Xiengkhoang
Làng: Phouvieng, Huyện: Phukoud, Tỉnh: Xiengkhoang
Làng Phonsavanhxay, Huyện Pek, Tỉnh Xiengkhoang
Làng: Numngam, Huyện Pek, Tỉnh Xiengkhoang
Làng Namoon Ladkhai, Huyện Phaxay, Tỉnh Xiengkhoang
Làng: Phonmixay, Huyện: Pek, Tỉnh: Xiengkhoang
Làng: Vanghay, Huyện Xay, Tỉnh Oudomxay
Fan Huyện Xay, Tỉnh Oudomxay
Làng: Santisouk, Huyện Thakhek, Tỉnh Khammuan
Làng: Santisouk, Huyện Thakhek, Tỉnh Khammuan
Làng: Thakhekkang, Huyện Thakhek, Tỉnh Khammuan
Làng: Chomthong, Huyện Thakhek, Tỉnh Khammuan
Làng: Lattanalangsytai, Huyện Saythany, Tỉnh Savannakhet
Làng: Oudomvilay, Huyện Kaysonephomvihan, Tỉnh Savannakhet
Làng: Xayamungkhun, Huyện Outhoumphone, Tỉnh Savannakhet
Làng: Dongdamduan, Huyện Kaisonephomvihan, Tỉnh Savannakhet
Làng: Oudomvilay , Huyện Kaisonephomvihan, Tỉnh Savannakhet
Làng: Thahae, Huyện Kaisonephomvihan, Tỉnh Savannakhet
Làng: Tangchaleun, Huyện Pakse, Tỉnh Champasack
Làng: KM 8, Huyện Pakse, Tỉnh Champasak
Làng: Lakmeuang, Huyện Pakse, Champasack
Làng: Phonsaart, Huyện Pakse, Tỉnh Champasack
Làng: Chatsun luk7, Huyện Pakse, Tỉnh Champasack
Làng:Huayyangkham, Huyện Pakse, Tỉnh Champasak
Làng: Lakmeuang ,Huyện: Nakhonpakse ,Tỉnh: Champasak
Làng: Vatlouang, Huyện Samakkhixay, Tỉnh Attapue
Làng: Naxuoc, Huyện Phouvong, Tỉnh Phouvong
Làng: Phangdeng , Huyện: Xaysettha , Tỉnh Attapue