Chủ nhật, 19/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Trụ sở chính / Chi nhánh / Phòng giao dịch

VIÊNG CHĂN 1 Trụ Sở Chính Địa chỉ: Số 44 Đại lộ Lanexang, Bản Hat Sa Đy, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 251418, 216316, 214377
Fax: 00856 21 212197
2 Phòng Giao dịch Chợ sáng Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Shopping mall cũ, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 285000
Fax: 00856 21 285010 
3 Phòng Giao dịch Sy khay Địa chỉ: Bản Sy khay, huyện Si Khột Tạ Bong , Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 513063 
Fax: 00856 21 513064
4 Phòng Giao dịch Don Noun Địa chỉ: bản Xaysavang, huyện Saythany, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 732445
5 Phòng Giao Salakham Địa chỉ: bản Salakham, huyện Hạt Xai Phong, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 812448 
Fax: 00856 21 812449
6 Phòng Giao dịch Dong Dok Địa chỉ: bản Dong Dok, tổ 2, huyện Saythany, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 771732 
Fax: 00856 21 771731
7 Phòng Giao dịch Lào - Itecc Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Itecc mới, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 419448
Fax:  00856 21 419449
8 Phòng Giao dịch Wattay Địa chỉ: Bản Na Kham, Huyện Sỉ khốt tạ bóng, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 21 550635
 
9 Phòng Giao dịch Naxay Unitel Tower, Đường Nóng Bon, Huyện Xay Sệt Thá, Thủ đo Viêng Chăn, CHDCND Lào Số điện thoại: 00856 21 990298
 
XIENG KHOANG 1 Chi nhánh XiengKhoang Địa chỉ: Đường 76, bản Thơn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 61 213470/213473 
Fax: 00856 61 213474
2 Phòng Giao dịch Phonsavanh Đường số 7, Bản Tern, Huyện Paek, Tỉnh Xiengkhoang. Số điện thoại:  00856 61 213618 
LUONGPRABANG 1 Chi nhánh LuangPrabang Địa chỉ: Số 04, bản Phôn Pheng, Thành phố Luổng Pha Bang, tỉnh Luổng Pha Bang, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 71 261112, 261114 
Fax: 00856 71 261115
2 Điểm Giao dịch Xàng Khọng Đường Số 13N, bản Xàng Khọng, Thành phố Luổng Pha Bang, tỉnh Luổng Pha Bang, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 71 214088
CHAMPASAK 1 Chi nhánh Champasak Địa chỉ: Đường 13 Nam, bản Phôn Sạ Ạt, cây số thứ 02, Thành phố Pạc Sê, tính Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 31 251480
Fax: 00856 31 251479
2 Phòng giao  dịch KM7  Địa chỉ: Siêu thị SCS, Km7 đường Xaladongkhieu, Huyện Bachieng, Tỉnh Champasak. Số điện thoại:  031 251471 
3 Phòng Giao dịch KM8 Ban Nong Boua Thong, huyện Ba chieng cha leun souk, tỉnh Champasack.

Số điện thoại: 00856 31 256129

Fax: 031 256128.

ATTAPEU 1 Chi nhánh Attapue Địa chỉ: bản Vắt Luổng, huyện Sạ Mắc Khi Xay, tỉnh Attapue, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 36 210052, 210054 
Fax: 00856 36 210054
SAVANNAKHET 1 Chi nhánh Savanakhet Địa chỉ: Số 178 Đường Si Sạ Vàng Vông, bản Lắt Tạ Nạ Lăng Sý, Thành phố Kay Sỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 41 252372, 252375 
Fax: 00856 41 252374
2 Phòng Giao dịch Seno Địa chỉ: bản Xaiyamoungkhun, huyện Outhoumphone, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 41 431454 
3 PGD Kaisone Số 178, Đường Sisavangvong, Bản Lattanalangsy, huyện Kai sone, tỉnh Savannakhet. Số điện thoại: 00856 41 252814
KHAMMUOAN 1 Chi nhánh Khăm Muoan Địa chỉ: Số 001, bản Sẳn Ty Súc, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 51 214802 
Fax: 00856 51 214801
2 Điểm Giao dịch Chợ KM3 Bản Nóng Búa Khăm, Huyện Thà Khẹk, Tỉnh Khăm Muộn Số điện thoại: 00856 51 214803
3 Phòng Giao dịch Bolikhamxay Địa chỉ: Đường số 13 nam, Bản Phôn Xay Nứa, Huyện Pạk Săn, Tỉnh Bo li khăm xay, CHDCND Lào.

Số điện thoại: 00856 54 790760

UDOMXAY 1 Chi nhánh Oudomxay Địa chỉ: bản Vang hay, huyện Xay, tỉnh Oudomxay, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 81 312564 /  312565 / 312566
Fax: 00856 81 312563