ວັນອັງຄານ, 04/08/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  9.061 9.081
VND  0.4184 0.4268
CNY 1,275 1,301
THB 317.32 319.70
EUR 10.617 10.672
AUD 6.248 6,373
CHF 9.306 9.492
GBP 11.459 11,688
JPY 82.67 84.33
CAD 6.385 6.512
SGD 6.138 6.261

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.00

1.25

0.90

2 ເດືອນ

2.50

1.50

0.90

3 ເດືອນ

3.16

1.75

1.40

4 ເດືອນ

3.25

1.75

1.40

5 ເດືອນ

3.50

2.00

1.40

6 ເດືອນ

4.00

2.50

2.15

7 ເດືອນ

4.15

2.50

2.15

8 ເດືອນ

4.50

2.75

2.15

9 ເດືອນ

4.77

3.00

2.65

10 ເດືອນ

5.00

3.25

2.65

11 ເດືອນ

5.25

3.25

2.65

12 ເດືອນ

5.60

3.75

3.15

13 ເດືອນ

5.75

3.80

3.15

15 ເດືອນ

6.00

4.25

3.25

18 ເດືອນ

6.15

4.50

3.50

21 ເດືອນ

6.43

4.75 3.65

24 ເດືອນ

6.75

5.25

3.75

25 ເດືອນ

6.75

5.25

4.00

30 ເດືອນ 6.75 5.25 4.25

36 ເດືອນ

6.80

6.00

4.50

42 ເດືອນ 6.80 6.10 4.50

48 ເດືອນ

6.80

6.15

4.75

54 ເດືອນ 6.80 6.15 4.85

60 ເດືອນ

6.80

6.25

5.00