ວັນອາທິດ, 23/02/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.894 8.912
VND  0,3926 0,4004
CNY 1.245 1.270
THB 296,83 299,05
EUR 9.559 9.608
AUD 5.717 5.831
CHF 8.486 8.656
GBP 11.065 11.286
JPY 76,67 78,21
CAD 6.305 6.431
SGD 5.906 6.024

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

1.00

2 ເດືອນ

2.75

2.25

1.00

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.70

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.70

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.20

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.20

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.50

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.70

21 ເດືອນ 6.55 5.25 4.00

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

30 ເດືອນ 6.84 6.05 5.00

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.65

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.65

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.67

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.70

60 ເດືອນ

7.00

6.50

6.00