ວັນຈັນ, 22/01/2018

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8,271 8,308
VND  0.3664 0.3737
CNY 1,240 1,264
THB 259.79 261.74
EUR 10,093 10,144
AUD 6,402 6,530
CHF 8,098 8,260
GBP 11,115 11,338
JPY 72.47 73.92
CAD 6,233 6,358
SGD 5,839 5,955

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.20

2.30

1.50

2 ເດືອນ

3.20

2.50

1.75

3 ເດືອນ

3.20

3.50

3.00

4 ເດືອນ

4.02

3.55

3.25

5 ເດືອນ

4.02

3.60

3.35

6 ເດືອນ

4.02

3.65

4.00

7 ເດືອນ

5.72

3.85

4.15

8 ເດືອນ

5.72

4.00

4.30

9 ເດືອນ

5.72

4.25

4.50

10 ເດືອນ

5.72

4.50

4.60

11 ເດືອນ

5.72

4.80

4.80

12 ເດືອນ

5.72

5.00

5.00

13 ເດືອນ

6.83

5.10

5.50

15 ເດືອນ

6.83

5.30

5.60

18 ເດືອນ

6.84

5.40

5.70

24 ເດືອນ

6.84

5.80

6.00

25 ເດືອນ

6.84

5.90

-

36 ເດືອນ

6.90

6.00

6.00

48 ເດືອນ

6.97

-

-

60 ເດືອນ

7.04

-

-