ວັນເສົາ, 30/05/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.988 9.006
VND  0,4042 0,4123
CNY 1.228 1.253
THB 301,53 303,79
EUR 9.946 9.997
AUD 5.761 5.876
CHF 8.768 8.943
GBP 10.709 10.924
JPY 80,93 82,54
CAD 6.143 6.266
SGD 5.898 6.016

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

0.90

2 ເດືອນ

2.75

2.25

0.90

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.65

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.65

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.15

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.15

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.40

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.65

21 ເດືອນ 6.55 5.25 3.90

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.00

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.00

30 ເດືອນ 6.84 6.05 4.50

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.00

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.10

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.20

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.30

60 ເດືອນ

7.00

6.50

5.50