ວັນອັງຄານ, 02/06/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.988 9.006
VND  0,4046 0,4127
CNY 1.230 1.255
THB 303,20 305,47
EUR 9.994 10.045
AUD 5.909 6.027
CHF 8.793 8.969
GBP 10.786 11.002
JPY 80,82 82,43
CAD 6.256 6.381
SGD 5.944 6.063

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

0.90

2 ເດືອນ

2.75

2.25

0.90

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.65

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.65

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.15

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.15

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.40

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.65

21 ເດືອນ 6.55 5.25 3.90

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.00

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.00

30 ເດືອນ 6.84 6.05 4.50

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.00

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.10

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.20

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.30

60 ເດືອນ

7.00

6.50

5.50