ວັນເສົາ, 28/03/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.919 8.937
VND  0,4005 0,4085
CNY 1.231 1.256
THB 295,98 298,19
EUR 9.792 9.842
AUD 5.249 5.354
CHF 8.720 8.894
GBP 10.520 10.731
JPY 79,36 80,95
CAD 5.968 6.088
SGD 5.784 5.900

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

1.00

2 ເດືອນ

2.75

2.25

1.00

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.70

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.70

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.20

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.20

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.50

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.70

21 ເດືອນ 6.55 5.25 4.00

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

30 ເດືອນ 6.84 6.05 5.00

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.65

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.65

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.67

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.70

60 ເດືອນ

7.00

6.50

6.00