ວັນອາທິດ, 19/05/2024

.

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

ເງິນຝາກປະຫຍັດທີ່ບໍ່ແມ່ນໄລຍະມີເງິນຝາກທີ່ລູກຄ້າສາມາດຖອນໄດ້ທຸກເວລາ
ຝາກມີກໍານົດໄລຍະມີເງິນຝາກທີ່ຜູ້ຝາກເງິນສາມາດຖອນເງິນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກໄລຍະທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການ.
ເງິນຝາກປະຢັດສໍາລັບການເງິນກະສຽນວຽກເປັນເງິນຝາກໄລຍະທີ່ແນ່ນອນ,
ຄັງສະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ - ແລະບໍາລຸງລ້ຽງ PVB ໃນອະນາຄົດ
ເງິນຝາກປະຫຍັດ - ລາງວັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ