ວັນອາທິດ, 20/10/2019

.

ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ​

ເງິນຝາກປະຫຍັດຄວາມຕ້ອງການແມ່ນປະເພດຂອງເງິນຝາກທີ່ຜູ້ຝາກເງິນອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນເງິນຢູ່ທີ່ໃດ.
ບັນຊີເງິນຝາກມີເງິນຝາກທີ່ຜູ້ຝາກເງິນສາມາດຖອນເງິນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກໄລຍະເງິນຝາກສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.