ວັນຈັນ, 26/08/2019

.

ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງເຮັດວຽກຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິຄໍາໄຊ