ວັນອາທິດ, 20/10/2019

.

ແຈ້ງລາຍຊື່ສໍາພາດ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສອບເສັງເຂົ້າເຮັດວຽກ ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄໍາໄຊ

ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ສອບເສັງເຂົ້າເຮັດວຽກ

ຢູ່ ສາຂາ ຄໍາມ່ວນ