ວັນພະຫັດ, 18/04/2024

.

ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕໍ່າແໜ່ງ: ວິຊາການ ພົວພັນລູກຄ້າສິນເຊື່ຶອ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ (4 ຕໍາແໜ່ງ) ແລະ ວິຊາການ ພະແນກ ໄອທີ ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນ, ຄຸ້ມຄອງ ເຄື່ອຄ່າຍຄວາມປອດໄພ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບ, ເຄື່ອຄ່າຍ).