ວັນພຸດ, 24/01/2001

.

ແຈ້ງລາຍຊື່ນັກສອບເສັງເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຮອບທີ 1 ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກວຽກເຂົ້າເປັນພະນັກງານຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່