ວັນອັງຄານ, 25/06/2019

.

ແຈ້ງລາຍຊື່ນັກສອບເສັງເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຮອບທີ 1 ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກວຽກເຂົ້າເປັນພະນັກງານຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່