ວັນອັງຄານ, 16/07/2019

.

 1.  ບັນດາເອກະສານຕ້ອງປະກອບ ລວມມີ:
 1. ຊີວະປະຫວັດຢັ້ງຢືນຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບແທ້, ແບບ 04 ໜ້າ);
 2. ແບບຟອມລົງທະບຽນ (ຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານ);
 3. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ (ສະບັບກ໋ອບປີ້) ແລະ ຖືສະບັບແທ້ຄັດຕິດ;
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ບັດປະຈໍາຕົວ, ປື້ມຊໍາມະໂນຄົວ) (ສະບັບກ໋ອບປີ້);
 5. ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ (ສະບັບກ໋ອບປີ້) ກໍານົດເວລານໍາໃຊ້ຍັງເຫຼືອແຕ່ 01 ປີ ລົງມາ ແລະ ຖືສະບັບແທ້ຄັດຕິດ;
 6. ໃບແຈ້ງໂທດ (ສະບັບກ໋ອບປີ້) ກໍານົດເວລານໍາໃຊ້ຍັງເຫຼືອແຕ່ 03 ເດືອນ ລົງມາ ແລະ ຖືສະບັບແທ້ຄັດຕິດ;
 7. ຮູບ 6x4 (ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 06 ເດືອນ ແລະ ບໍ່ມີການດັດແກ້)
 1. ມອບເອກະສານສະໝັກ
 1. ສາມາດມອບເອກະສານສະໝັກຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ LaoVietBank (ພະແນກ, …., ຊັ້ນ……, ທີ່ຢູ່…..);
 2. ສາມາດສະແກນບັນດາເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ (ສະບັບແທ້) ແລະ ສົ່ງມາຍັງທີ່ຢູ່ອີເມວ: Tuyendung@laovietbank.com.