ວັນພະຫັດ, 18/04/2024

.

ຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອ ແລະ ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

(ປະກາດນໍາໃຊ້ ຄັດຕິດກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 1626 /ຂຕ-ຜອ, ວັນທີ 27/04/2018)

ລ/ດ ລາຍການ ຄ່າທໍານຽມ ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
A ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ  
1 ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ  
1.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ, ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອທົບທວນແຕ່ລະປີ (ສໍາລັບເງິນກູ້ເປັນບ້ວງ ແລະ ເງິນກູ້ຕາມວົງເງິນ)  
1.1.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ   + ເງິນກູ້ທີມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ:
0,5%/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 100.000LAK; 15USD; 400THB
  +
ເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນເດືອນ(*): 1%/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ ບວກ (+) ຄ່າທໍານຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ
Min: 200.000LAK; 25USD; 800THB
 
1.1.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ 0,5%/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 500.000LAK; 70USD; 2.000THB
1.2 ຄ່າທໍານຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ສໍາລັບລູກຄ້າເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນເດືອນ (ເກັບໃນເວລາປ່ອຍເງິນ) (*) 0,5% - 3%/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
1.3 ຄ່າທໍານຽມຕໍ່ກໍານົດເວລານໍາໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊື່ອ  
1.3.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ 0,5%/ປີ/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 50.000LAK; 8USD; 200THB
1.3.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ 0,5%/ປີ/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 300.000LAK; 40USD; 1.000THB
2 ສິນເຊື່ອໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ  
2.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ  
2.1.1 ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ  + ເງິນກູ້ທີມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ:  1%/ຈໍານວນເງິນອະນຸມັດ
Min: 100.000LAK; 15USD; 400THB
 +
ເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນເດືອນ(*): 1%/ຈໍານວນເງິນອະນຸມັດ ບວກ (+) ຄ່າທໍານຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ
Min: 200.000LAK; 25USD; 800THB
2.1.2 ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ 0,5%/ຈໍານວນເງິນອະນຸມັດ
Min: 500.000LAK; 70USD; 2.000THB
2.2 ຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອເລີ່ມແຕ່ປີທີ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ  
2.2.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ
2.2.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ 0,25%/ປີ/ຍອດໜີ້ຕົວຈິງ
Min: 500.000LAK; 70USD; 2.000THB
2.3 ຄ່າທໍານຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ສໍາລັບລູກຄ້າເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນເດືອນ (ເກັບໃນເວລາປ່ອຍເງິນ) (*) 1% - 3%/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
3 ເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເອກະສານມີຄ່າ ທີອອກໂດຍ LaoVietBank ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ
B ຄ່າບໍລິການສິນເຊື່ອອື່ນໆ  
4 ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ສັນຍາສິນເຊື່ອ  
4.1 ເພີ່ມວົງເງິນສິນເຊື່ອ ເກັບເທົ່າກັບຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ
4.2 ຕໍ່ກໍານົດເວລາຊໍາລະໜີ້, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້ 0,2%/ປີ/ຈໍານວນເງິນຕໍ່ກໍານົດ
4.3 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ (ຄິດໄລ່ຕາມມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ)  
4.3.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ  
   - ມູນຄ່າທຽບເທົ່າ ທີໜ້ອຍກວ່າ 50.000 USD 200.000 LAK/ຄັ້ງ
   - ມູນຄ່າທຽບເທົ່າເລີ່ມແຕ່ 50.000 USD - 500.000 USD 500.000 LAK/ຄັ້ງ
   - ມູນຄ່າທຽບເທົ່າ ທີຫຼາຍກວ່າ 500.000 USD 1.000.000 LAK/ຄັ້ງ
4.3.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ  
   -ມູນຄ່າທຽບເທົ່າ ທີໜ້ອຍກວ່າ 100,000 USD 500.000 LAK/ຄັ້ງ
   -ມູນຄ່າທຽບເທົ່າເລີ່ມແຕ່ 100,000 USD - 1,000,000 USD 1.000.000 LAK/ຄັ້ງ
   -ມູນຄ່າທຽບເທົ່າ ທີຫຼາຍກວ່າ 1,000,000 USD 2.000.000 LAK/ຄັ້ງ
5 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ (ຄິດໄລ່ຕາມວົງເງິນສິນເຊື່ອ/ຈໍານວນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ)  
5.1 ຫຼັກຊັບທີ່ເປັນອຸປະກອນກົນຈັກ,ສວນພືດອຸດສາຫະກໍາ/ກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງການ 0,2%/ຄັ້ງ/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 1.500.000LAK; Max: 8.000.000LAK
5.2 ຫຼັກຊັບປະເພດອື່ນໆ:  
5.2.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ 0,2%/ຄັ້ງ/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 200.000LAK; Max: 5.000.000LAK
5.2.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ 0,2%/ຄັ້ງ/ຈໍານວນເງິນກູ້/ວົງເງິນອະນຸມັດ
Min: 500.000LAK; Max: 5.000.000LAK
6 ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ:  
6.1 ຄ່າທໍານຽມຂໍ້ມູນ CIB 200.000 LAK/ຄັ້ງ
6.2 ຄ່າທຳນຽມຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການຈົດທະບຽນສານ ຫຼື ຈົດຈຳນອງສັນຍາຄ້ຳປະກັນ (ບໍ່ລວມຄ່າທໍານຽມຈົດທະບຽນຕົວຈິງ) 200.000 LAK/ຄັ້ງ
6.3 ຄ່າຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກັບລູກຄ້າເງິນກູ້ ເພື່ອຊື້ລົດ ທີ່ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍລົດ 1% ມູນຄ່າຫຼັກຊັບ,
Min: 1.000.000 LAK; Max: 3.000.000 LAK
C ຄ່າທໍານຽມບໍລິການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນພາຍໃນປະເທດ  
7 ຄ່າທໍານຽມມັດຈໍາ  
7.1 ມັດຈໍາ 100% ດ້ວຍເງິນສົດ ຫຼື ເງິນຝາກ 200.000 LAK/ຄັ້ງ
7.2 ມັດຈໍາຕໍ່າກວ່າ 100%   
7.2.1 ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ≥ ມູນຄ່າຄໍ້າປະກັນ 0,15%/ເດືອນ; Min: 300.000 LAK/ຄັ້ງ
7.2.2 ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ < ມູນຄ່າຄໍ້າປະກັນ 0,20%/ເດືອນ; Min: 500.000 LAK/ຄັ້ງ
8 ຄ່າທໍານຽມໜັງສືຄໍ້າປະກັນອື່ນໆ ຕາມການເຈລະຈາ, ≤0,20%/ເດືອນ
9 ດັດແກ້ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ເພື່ອເພີ່ມຈໍານວນເງິນຄໍ້າປະກັນ ເທົ່າກັບຄ່າທໍານຽມອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນຄັ້ງທໍາອິດ/ຈໍານວນເງິນທີ່ເພີ່ມ
10 ຄ່າທຳນຽມອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ  
10.1 ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈໍານວນເງິນ ສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ 1.000.000 LAK/ຄັ້ງ
10.2 ໃນກໍລະນີທີ່ລະບຸຈໍານວນເງິນ ສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ  0,05%/ຈໍານວນເງິນ ສະໜັບສະໜຸນສິນເຊື່ອ;
Min: 500.000LAK; Max: 10.000.000LAK