ວັນອັງຄານ, 16/07/2019

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 

ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 01/04/2019

ປະເພດເງິນຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ 
ຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ຝາກປະຢັດ 1.89% 1.50% 0.90% 1.89% 1.00% 0.45%

►ເງິນຝາກມີກໍານົດ ຮັບດອກເບ້ຍໃນມື້ຄົບກໍານົດ: 

ໄລຍະຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ 
1 ເດືອນ 3.16% 2.30% 1.00% 2.45% 1.50% 0.75%
2 ເດືອນ 3.16% 2.50% 1.00% 2.48% 1.80% 1.00%
3 ເດືອນ 3.16% 3.00% 1.40% 2.90% 3.00% 1.40%
4 ເດືອນ 3.95% 3.50% 1.40% 2.75% 3.00% 1.40%
5 ເດືອນ 3.95% 3.60% 1.40% 3.30% 3.00% 1.40%
6 ເດືອນ 3.95% 3.90% 2.15% 3.60% 3.20% 2.15%
7 ເດືອນ 4.20% 4.10% 2.15% 3.50% 3.30% 2.15%
8 ເດືອນ 4.30% 4.25% 2.15% 4.00% 3.50% 2.15%
9 ເດືອນ 4.77% 4.50% 2.65% 4.77% 3.80% 2.65%
10 ເດືອນ 4.80% 4.70% 2.65% 4.80% 4.25% 2.65%
11 ເດືອນ 4.90% 5.00% 2.65% 4.90% 4.50% 2.65%
12 ເດືອນ 5.59% 5.25% 3.15% 5.59% 4.75% 3.00%
13 ເດືອນ 5.65% 5.35% 3.15% 5.70% 4.85% 3.15%
15 ເດືອນ 5.87% 5.50% 3.40% 5.87% 5.00% 3.40%
18 ເດືອນ 6.15% 5.65% 3.60% 6.15% 5.30% 3.60%
24 ເດືອນ 6.71% 6.00% 4.15% 6.71% 5.50% 4.00%
25 ເດືອນ 6.74% 6.10%   6.72% 5.60%  
36 ເດືອນ 6.77% 6.20% 5.00% 6.77% 6.00% 4.50%
48 ເດືອນ 6.80%     6.83%    
60 ເດືອນ 6.90%     6.90%    

 

►ເງິນຝາກສະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ:

ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານ ເງິນຝາກເພື່ອບໍານານ
   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ   ກີບ   ໂດລາ  ບາດ 
3 ປີ 6.70% 6.20% 5.00% 6.50% 6.00% 5.00%
4 - 5 ປີ 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%
6 ປີ ►► 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%