ວັນອາທິດ, 17/11/2019

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 

ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 31/07/2019

ປະເພດເງິນຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ   ໂດລາ  ບາດ    ກີບ  ໂດລາ  ບາດ  
ຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ຝາກປະຢັດ 1.89% 1.50% 0.90% 1.50% 1.00% 0.45%

►ເງິນຝາກມີກໍານົດ ຮັບດອກເບ້ຍໃນມື້ຄົບກໍານົດ: 

ໄລຍະຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ   ໂດລາ  ບາດ   ກີບ   ໂດລາ  ບາດ 
1 ເດືອນ 3.16% 2.30% 1.00% 2.45% 1.50% 0.75%
2 ເດືອນ 3.16% 2.50% 1.00% 2.48% 1.80% 1.00%
3 ເດືອນ 3.16% 2.85% 1.40% 2.90% 2.50% 1.40%
4 ເດືອນ 3.95% 3.00% 1.40% 2.75% 2.65% 1.40%
5 ເດືອນ 3.95% 3.25% 1.40% 3.30% 2.65% 1.40%
6 ເດືອນ 3.95% 3.75% 2.15% 3.60% 3.05% 2.15%
7 ເດືອນ 4.20% 3.75% 2.15% 3.50% 3.10% 2.15%
8 ເດືອນ 4.30% 4.00% 2.15% 4.00% 3.25% 2.15%
9 ເດືອນ 4.77% 4.35% 2.65% 4.77% 3.65% 2.65%
10 ເດືອນ 4.80% 4.50% 2.65% 4.80% 4.05% 2.65%
11 ເດືອນ 4.90% 4.75% 2.65% 4.90% 4.25% 2.65%
12 ເດືອນ 5.59% 5.00% 3.15% 5.59% 4.50% 3.00%
13 ເດືອນ 5.65% 5.25% 3.15% 5.70% 4.75% 3.15%
15 ເດືອນ 5.87% 5.25% 3.40% 5.87% 4.75% 3.40%
18 ເດືອນ 6.15% 5.50% 3.60% 5.90% 5.15% 3.60%
24 ເດືອນ 6.71% 5.75% 4.15% 6.30% 5.25% 4.00%
25 ເດືອນ 6.74% 6.00%   6.35% 5.50%  
36 ເດືອນ 6.77% 6.20% 5.00% 6.40% 6.00% 4.50%
48 ເດືອນ 6.80%     6.60%    
60 ເດືອນ 6.90%     6.70%    

 

►ເງິນຝາກສະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ: 

ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານ ເງິນຝາກເພື່ອບໍານານ
   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ    ກີບ   ໂດລາ  ບາດ 
3 ປີ 6.70% 6.20% 5.00% 6.50% 6.00% 5.00%
4 - 5 ປີ 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%
6 ປີ ►► 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%