ວັນອາທິດ, 23/02/2020

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 

ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 01/02/2020

ປະເພດເງິນຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ    ໂດລາ   ບາດ   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ 
ຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ຝາກປະຢັດ 1.89% 1.25% 0.90% 1.50% 1.00% 0.45%

►ເງິນຝາກມີກໍານົດ ຮັບດອກເບ້ຍໃນມື້ຄົບກໍານົດ: 

ໄລຍະຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ 
1 ເດືອນ 2.50% 2.00% 1.00% 2.45% 1.50% 0.75%
2 ເດືອນ 2.75% 2.25% 1.00% 2.48% 1.80% 1.00%
3 ເດືອນ 3.16% 2.50% 1.40% 3.16% 2.00% 1.40%
4 ເດືອນ 3.50% 2.50% 1.40% 3.16% 2.00% 1.40%
5 ເດືອນ 3.75% 2.50% 1.40% 3.30% 2.00% 1.40%
6 ເດືອນ 4.05% 3.00% 2.15% 4.00% 2.60% 2.15%
7 ເດືອນ 4.35% 3.00% 2.15% 4.00% 2.80% 2.15%
8 ເດືອນ 4.50% 3.00% 2.15% 4.00% 2.90% 2.15%
9 ເດືອນ 5.00% 3.50% 2.70% 4.87% 3.10% 2.65%
10 ເດືອນ 5.20% 3.50% 2.70% 4.87% 3.10% 2.65%
11 ເດືອນ 5.30% 3.75% 2.70% 4.90% 3.20% 2.65%
12 ເດືອນ 5.70% 4.25% 3.20% 5.60% 3.70% 3.00%
13 ເດືອນ 6.00% 4.50% 3.20% 5.80% 4.30% 3.15%
15 ເດືອນ 6.10% 4.75% 3.50% 5.90% 4.35% 3.40%
18 ເດືອນ 6.25% 5.00% 3.70% 6.20% 4.40% 3.60%
21 ເດືອນ 6.55% 5.25% 4.00% 6.45% 4.55% 4.00%
24 ເດືອນ 6.81% 5.50% 4.20% 6.75% 5.10% 4.15%
25 ເດືອນ 6.81% 5.50% 4.20% 6.75% 5.10% 4.15%
30 ເດືອນ 6.84% 6.05% 5.00% 6.75% 5.50% 4.90%
36 ເດືອນ 6.87% 6.20% 5.65% 6.80% 6.00% 5.15%
42 ເດືອນ 6.90% 6.20% 5.65% 6.80% 6.05% 5.25%
48 ເດືອນ 6.90% 6.30% 5.67% 6.90% 6.15% 5.50%
54 ເດືອນ 6.97% 6.30% 5.70% 6.92% 6.15% 5.75%
60 ເດືອນ 7.00% 6.50% 6.00% 7.00% 6.40% 6.00%

 

►ເງິນຝາກສະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ:

ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານ ເງິນຝາກເພື່ອບໍານານ
  ກີບ  ໂດລາ  ບາດ ກີບ  ໂດລາ  ບາດ
3 ປີ 6.70% 6.20% 5.00% 6.50% 6.00% 5.00%
4 - 5 ປີ 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%
6 ປີ ►► 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%