ວັນເສົາ, 14/12/2019

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.857
8.857
8.858 8.875 8.875
VND/LAK   0,3876 0,3877 0,3954 0,3954
CNY/LAK   1.224 1.224 1.249 1.249
THB/LAK   302,53 302,53 304,79 304,79
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.845
9.845

9.846

9.895 9.895
AUD/LAK   5.932 5.932 6.051 6.051
CHF/LAK   8.442 8.442 8.611 8.611
GBP/LAK   11.250 11.250 11.475 11.475
JPY/LAK   78,18 78,18 79,74 79,74
CAD/LAK   6.324 6.324 6.450 6.450
SGD/LAK   6.111 6.111 6.234 6.234