ວັນຈັນ, 14/06/2021

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.437
9.437
9.438 9.459 9.459
VND/LAK   0,4284 0,4285 0,4370 0,4370
CNY/LAK   1.468 1.468 1.497 1.497
THB/LAK   329,05 329,05 331,51 331,51
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
11.346
11.346
11.347 11.404 11.404
AUD/LAK   7.037 7.037 7.178 7.178
CHF/LAK   9.857 9.857 10.054 10.054
GBP/LAK   12.908 12.908 13,166 13,166
JPY/LAK   84,97 84,97 86,67 86,67
CAD/LAK   7.518 7.518 7.668 7.668
SGD/LAK   6.822 6.822 6.958 6.958