ວັນເສົາ, 19/09/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD / LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 - 100
9,108
9,108
9.109 9.128 9.128
VND / LAK   0.4170 0.4171 0.4253 0.4253
CNY / LAK   1,328 1,328 1,354 1,354
THB / LAK   317.96 317.96 320.34 320.34
EUR / LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 - 100
10.675
10.675

10.676

10.729 10.729
AUD / LAK   6.447 6.447 6,576 6,576
CHF / LAK   9.364 9.364 9.551 9.551
GBP / LAK   11.355 11.355 11,582 11,582
JPY / LAK   85.50 85.50 87.21 87.21
CAD / LAK   6.672 6.672 6.805 6.805
SGD / LAK   6.427 6.427 6.556 6.556