ວັນອັງຄານ, 04/08/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD / LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 - 100
9,061
9,061
9.062 9.081 9.081
VND / LAK   0.4184 0.4185 0.4268 0.4268
CNY / LAK   1,275 1,275 1,301 1,301
THB / LAK   317.32 317.32 319.70 319.70
EUR / LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 - 100
10.617
10.617

10.618

10.672 10.672
AUD / LAK   6.248 6.248 6,373 6,373
CHF / LAK   9.306 9.306 9.492 9.492
GBP / LAK   11.459 11.459 11,688 11,688
JPY / LAK   82.67 82.67 84.33 84.33
CAD / LAK   6.385 6.385 6.512 6.512
SGD / LAK   6.138 6.138 6.261 6.261