ວັນອັງຄານ, 02/06/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.988
8.988
8.989 9.006 9.006
VND/LAK   0,4046 0,4047 0,4127 0,4127
CNY/LAK   1.228 1.228 1.253 1.253
THB/LAK   302,16 302,16 304,42 304,42
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.997
9.997

9.998

10.048 10.048
AUD/LAK   5.851 5.851 5.968 5.876
CHF/LAK   8.801 8.801 8.977 8.977
GBP/LAK   10.786 10.786 11.002 11.002
JPY/LAK   80,78 80,78 82,39 82,39
CAD/LAK   6.177 6.177 6.301 6.301
SGD/LAK   5.941 5.941 6.060 6.060