ວັນຈັນ, 29/05/2023

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
17.626
17.626
17.627 17.742 17.742
VND/LAK   0,7729 0,7730 0,7887 0,7887
CNY/LAK   2.502 2.502 2.527 2.527
THB/LAK   524,99 524,99 530,30 530,30
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
18.743
18.743
18.744 18.931 18.931
AUD/LAK   11.033 11.033 11.253 11.253
CHF/LAK   17.804 17.804 18.160 18.160
GBP/LAK   20,923 20,923 21,341 21,341
JPY/LAK   124,12 124,12 126,60 126,60
CAD/LAK   11.846 11.846 12.083 12.083
SGD/LAK   12.187 12.187 12.431 12.431