ວັນພະຫັດ, 23/01/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.872
8.872
8.873 8.890 8.890
VND/LAK   0,3904 0,3905 0,3983 0,3983
CNY/LAK   1.251 1.251 1.276 1.276
THB/LAK   301,60 301,60 303,86 303,86
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.791
9.791

9.792

9.841 9.841
AUD/LAK   5.862 5.862 5.979 5.979
CHF/LAK   8.591 8.591 8.763 8.763
GBP/LAK   11.170 11.170 11.393 11.393
JPY/LAK   78,01 78,01 79,57 79,57
CAD/LAK   6.372 6.372 6.499 6.499
SGD/LAK   6.128 6.128 6.250 6.250