ວັນອັງຄານ, 01/12/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.264
9.264
9.265 9.284 9.284
VND/LAK   0,4210 0,4211 0,4294 0,4294
CNY/LAK   1.404 1.404 1.432 1.432
THB/LAK   325,92 325,92 328,36 328,36
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
11.042
11.042
11.043 11.098 11.098
AUD/LAK   6.595 6.595 6.727 6.727
CHF/LAK   9.563 9.563 9.754 9.754
GBP/LAK   11.986 11.986 12,226 12,226
JPY/LAK   87,57 87,57 89,32 89,32
CAD/LAK   6.906 6.906 7.044 7.044
SGD/LAK   6.636 6.636 6.769 6.769