ວັນຈັນ, 11/12/2023

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
20.696
20.696
20.697 20.797 20.797
VND/LAK   0,9238 0,9239 0,9427 0,9427
CNY/LAK   2.920 2.920 2.950 2.950
THB/LAK   630.37 630.37 636,75 636,75
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
22.149
22.149
22.150 22.372 22.372
AUD/LAK   13.145 13.145 13.408 13.408
CHF/LAK   22.087 22.087 22.529 22.529
GBP/LAK   25.191 25.191 25.695 25.695
JPY/LAK   140,17 140,17 142,98 142,98
CAD/LAK   14.730 14.730 15.025 15.025
SGD/LAK   14.768 14.768 15.063 15.063