ວັນຈັນ, 26/09/2022

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
16.333
16.333
16.334 16.370 16.370
VND/LAK   0,7373 0,7374 0,7520 0,7520
CNY/LAK   2.190 2.190 2.234 2.234
THB/LAK   463,44 463,44 466,91 466,91
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
15.575
15.575
15.576 15.654 15.654
AUD/LAK   10.187 10.187 10.391 10.391
CHF/LAK   15.474 15.474 15.783 15.783
GBP/LAK   16.522 16.522 16.852 16.852
JPY/LAK   110,25 110,25 112,46 112,46
CAD/LAK   11.485 11.485 11.715 11.715
SGD/LAK   10.806 10.806 11.022 11.022