ວັນພະຫັດ, 19/05/2022

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
13.196
13.196
13.197 13.233 13.233
VND/LAK   0,6493 0,6494 0,6623 0,6623
CNY/LAK   1.877 1.877 1.915 1.915
THB/LAK   420,61 420,61 423,75 423,75
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
13.849
13.849
13.850 13.953 13.953
AUD/LAK   8.981 8.981 9.161 9.161
CHF/LAK   12.496 12.496 12.746 12.746
GBP/LAK   15.958 15.958 16,278 16,278
JPY/LAK   100,79 100,79 102,81 102,81
CAD/LAK   9.959 9.959 10.158 10.158
SGD/LAK   9.115 9.115 9.298 9.298