ວັນຈັນ, 26/08/2019

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.717
8.717
8.718 8.735 8.735
VND/LAK   0,3872 0,3873 0,3949 0,3949
CNY/LAK   1.195 1.195 1.219 1.219
THB/LAK   289,40 289,40 291,57 291,57
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.664
9.664
9.665 9.714 9.714
AUD/LAK   5.666 5.666 5.780 5.780
CHF/LAK   8.393 8.393 8.561 8.561
GBP/LAK   10.323 10.323 10.529 10.529
JPY/LAK   80,24 80,24 81,85 81,85
CAD/LAK   6.162 6.162 6.285 6.285
SGD/LAK   5.832 5.832 5.949 5.949