ວັນອາທິດ, 29/01/2023

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
16.754
16.754
16.755 16.923 16.923
VND/LAK   0,6878 0,6879 0,7240 0,7240
CNY/LAK   2.439 2.439 2.463 2.463
THB/LAK   504,63 504,63 509,73 509,73
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
17.981
17.981
17.982 18.161 18.161
AUD/LAK   11.599 11.599 11.831 11.831
CHF/LAK   16.734 16.734 17.069 17.069
GBP/LAK   20.267 20.267 20.672 20.672
JPY/LAK   127,93 127,93 130,49 130,49
CAD/LAK   11.708 11.708 11.942 11.942
SGD/LAK   12.091 12.091 12.333 12.333