ວັນອາທິດ, 20/10/2019

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.805
8.805
8.806 8.823 8.823
VND/LAK   0,3860 0,3861 0,3937 0,3937
CNY/LAK   1.213 1.213 1.237 1.237
THB/LAK   296,61 296,61 298,83 298,83
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.748
9.748
9.749 9.798 9.798
AUD/LAK   5.820 5.820 5.937 5.937
CHF/LAK   8.368 8.368 8.536 8.536
GBP/LAK   10.953 10.953 11.172 11.172
JPY/LAK   78,44 78,44 80,00 80,00
CAD/LAK   6.314 6.314 6.440 6.440
SGD/LAK   6.013 6.013 6.133 6.133