ວັນອາທິດ, 23/02/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.894
8.894
8.895 8.912 8.912
VND/LAK   0,3926 0,3927 0,4004 0,4004
CNY/LAK   1.245 1.245 1.270 1.270
THB/LAK   296,83 296,83 299,05 299,05
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.559
9.559
9.560 9.608 9.608
AUD/LAK   5.717 5.717 5.831 5.831
CHF/LAK   8.486 8.486 8.656 8.656
GBP/LAK   11.065 11.065 11.286 11.286
JPY/LAK   76,67 76,67 78,21 78,21
CAD/LAK   6.305 6.305 6.431 6.431
SGD/LAK   5.906 5.906 6.024 6.024