ວັນພະຫັດ, 25/02/2021

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.334
9.334
9.335 9.354 9.354
VND/LAK   0,4263 0,4264 0,4348 0,4348
CNY/LAK   1.429 1.429 1.458 1.458
THB/LAK   332,94 332,94 335,43 335,43
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
11.335
11.335
11.336 11.392 11.392
AUD/LAK   7.150 7.150 7.293 7.293
CHF/LAK   9.673 9.673 9.866 9.866
GBP/LAK   12.811 12.811 13,067 13,067
JPY/LAK   87,34 87,34 89,09 89,09
CAD/LAK   7.187 7.187 7.330 7.330
SGD/LAK   6.788 6.788 6.924 6.924