ວັນເສົາ, 28/03/2020

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.919
8.919
8.920 8.937 8.937
VND/LAK   0,4005 0,4006 0,4085 0,4085
CNY/LAK   1.231 1.231 1.256 1.256
THB/LAK   295,98 295,98 298,19 298,19
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.792
9.792

9.793

9.842 9.842
AUD/LAK   5.249 5.249 5.354 5.354
CHF/LAK   8.720 8.720 8.894 8.894
GBP/LAK   10.520 10.520 10.731 10.731
JPY/LAK   79,36 79,36 80,95 80,95
CAD/LAK   5.968 5.968 6.088 6.088
SGD/LAK   5.784 5.784 5.900 5.900