ວັນອັງຄານ, 21/09/2021

.

ຄ່າບໍລິການ ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດ

ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດ ຂອງທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ

(ປະກາດໃຊ້ ຕິດຄັດກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ  3246 /ຂຕ.ຜອ ລົງວັນທີ  30 ເດືອນ 07 ປີ 2018 )

ລ/ດ ລາຍການຄ່າທໍານຽມບໍລິການ ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ
1 ຈ່າຍເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທລວ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ) 2.000 ກີບ/ບັນຊີ
ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ
2 ໂອນເງິນຂາອອກ  
2.1 ໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບ LaoVietBank  
2.1.1 ໂອນເງິນຈາກ 1 ບັນຊີຫາຫຼາຍບັນຊີ (ໂອນເປັນ List)  
   - ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 2.000 ກີບ/ບັັນຊີ 
   - ຕ່າງແຂວງ 10.000 ກີບ/ບັນຊີ
2.1.2 ໂອນເງິນຫາລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ (ໂອນລອຍ ຮັບເງິນສົດປາຍທາງ)  
   - ໂອນລອຍດ້ວຍການມອບເງິນສົດ 0,02%/ຈໍານວນເງິນໂອນ
ຕໍ່າສຸດ: 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ; 40.000 ດົງ
ສູງສຸດ: 300.000 ກີບ; 40 ໂດລາ; 1.200 ບາດ; 600.000 ດົງ
ສໍາລັບເງິນດົງ ເກັບຕື່ມຄ່າກວດນັບເງິນສົດຕາມລະບຽບ
   - ໂອນລອຍດ້ວຍການຕັດຈາກບັນຊີ 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ; 40.000 ດົງ/ລາຍການ
2.1.3 ໂອນເງິນພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ດ້ວຍໃບສັ່ງຈ່າຍ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
2.1.4 ໂອນເງິນໄປຕ່າງແຂວງ ດ້ວຍໃບສັ່ງຈ່າຍ  10.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 50 ບາດ; 30.000 ດົງ/ລາຍການ 
2.2 ໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນ  
2.2.1 ມອບເງິນສົດເພື່ອໂອນ ດ້ວຍການ ອອກແຊັກ, ໂອນ NPS, FCC ແລະ ອື່ນໆ 0,02%/ຈໍານວນເງິນໂອນ;
ຕໍ່າສຸດ: 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ
ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ; 25 ໂດລາ; 880 ບາດ
2.2.2 ຕັດຈາກບັນຊີເພື່ອໂອນ ດ້ວຍການ ອອກແຊັກ, ຢັ້ງຢືນແຊັກ, ໂອນ NPS, FCC ແລະ ອື່ນໆ  0,02%/ຈໍານວນເງິນໂອນ;
ຕໍ່າສຸດ: 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ
ສູງສຸດ: 50.000 ກີບ; 7 ໂດລາ; 220 ບາດ 
3 ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ  
3.1 ໂອນມາຈາກທະນາຄານອື່ນ ເພື່ອຖອນເງິນສົດພາຍໃນມື້
(ຖ້າໂອນມາເພື່ອແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ ທລວ ແມ່ນບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ)
 
3.1.1 ສະກຸນເງິນກີບ 0,02%/ຈໍານວນເງິນຖອນ
ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ
3.1.2 ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ:  
   - ຈໍານວນເງິນ ≤ 10.000 ໂດລາ ແລະ 300.000 ບາດ 0,02%/ຈໍານວນເງິນຖອນ; ຕໍ່າສຸດ: 2 ໂດລາ; 60 ບາດ
   - ຈໍານວນເງິນ > 10.000 ໂດລາ ແລະ 300.000 ບາດ 0,03%/ຈໍານວນເງິນຖອນ; ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; 160 ບາດ;
ສູງສຸດ: 30 ໂດລາ; 1.000 ບາດ
3.2 ໂອນມາຈາກທະນາຄານອື່ນ ໂດຍຖອນເງິນສົດໃນພາຍຫຼັງ (ໃນມື້ຕໍ່ໆໄປ)  
3.2.1 ຖອນເງິນກີບ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
3.2.2 ຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ:  
   -  ຈໍານວນເງິນ < 30.000 ໂດລາ ແລະ 1.000.000 ບາດ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
   - ຈໍານວນເງິນ ≥ 30.000 ໂດລາ ແລະ 1.000.000 ບາດ
(ຖ້າໂອນມາເພື່ອແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ ທລວ ແມ່ນບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ)
0,01%/ຈໍານວນເງິນຖອນ
ຕໍ່າສຸດ:  3 ໂດລາ; 100 ບາດ;
ສູງສຸດ: 30 ໂດລາ; 1.000 ບາດ
3.3 ໂອນມາຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທລວ
(ເຂົ້າບັນຊີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສາຂາ)
 ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
3.4 ຮັບແຊັກທະນາຄານອື່ນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນແຊັກ (ຖ້າມີ)  0,02%/ຈໍານວນເງິນໃນແຊັກ;
ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; 3 ໂດລາ; 100 ບາດ
ສູງສຸດ: 300.000 ກີບ; 40 ໂດລາ; 1.200 ບາດ 
4 ດັດແກ້ສາຍໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບ ທລວ ແລະ ສາຍໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ 10.000 ກີບ; 1,5 ໂດລາ; 50 ບາດ; 30.000 ດົງ