ວັນອັງຄານ, 21/09/2021

.

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການເງິນຝາກ

ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການເງິນຝາກ ຂອງທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ

(ປະກາດໃຊ້ ຕິດຄັດກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ  1561/ຂຕ.ຜອ ລົງວັນທີ  23 ເດືອນ  04  ປີ 2019 )

ລ/ດ ລາຍການຄ່າທໍານຽມບໍລິການເງິນຝາກ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ
1 ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ (CASA)  
1.1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ (CA):  
1.1.1 ເປີດບັນຊີກະແສລາຍວັນ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
1.1.2 ຈໍານວນເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຍອດເຫຼືອຮັກສາໃນບັນຊີຕໍ່າສຸດ  
   - ລູກຄ້າບຸກຄົນ  50.000 ກີບ; 10 ໂດລາ; 1.000 ບາດ; 100.000 ດົງ 
   - ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ  500.000 ກີບ; 100 ໂດລາ; 3.000 ບາດ; 1.000.000 ດົງ 
1.2 ເງິນຝາກປະຢັດ (SA)   
1.2.1 ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
1.2.2 ຈໍານວນເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຍອດເຫຼືອຮັກສາໃນບັນຊີຕໍ່າສຸດ  
   - ລູກຄ້າບຸກຄົນ  50.000 ກີບ; 5 ໂດລາ; 200 ບາດ 
   - ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ  500.000 ກີບ; 50 ໂດລາ; 2.000 ບາດ 
1.2.3 ຄ່າທໍານຽມອອກປື້ມເງິນຝາກປະຢັດຫົວໃໝ່  
   - ອອກປຶ້ມຫົວໃໝ່ເນື່ອງຈາກປຶ້ມເກົ່າໝົດໜ້າພິມ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
   - ອອກປຶ້ມຫົວໃໝ່ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າເຮັດປຶ້ມເສຍ, ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເປື້ອນ  20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ; 100 ບາດ/ຫົວ 
1.3 ຄ່າທຳນຽມຮັກສາບັນຊີ (ຈ່າຍໃນວັນເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ) 2.000 ກີບ; 0,3 ໂດລາ; 10 ບາດ; 5.000 ດົງ/ບັນຊີ/ເດືອນ
1.4 ຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ CASA 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 120 ບາດ; 100.000 ດົງ
2 ເງິນຝາກປະຈໍາ (ເງິນຝາກມີກໍານົດ)  
2.1 ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
2.2 ຈໍານວນເງິນຝາກຕໍ່າສຸດ 500.000 ກີບ; 100 ໂດລາ; 2.000 ບາດ
2.3 ຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ (ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີເມື່ອຄົບກໍານົດຝາກ ຫຼື ຫຼັງຈາກບັນຊີໝູນຮອບໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ)  
2.3.1 ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ ພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມື້ເປີດ 0,02%/ຈໍານວນເງິນປິດກ່ອນກໍານົດ
ຕໍ່າສຸດ: 70.000 ກີບ; 10 ໂດລາ; 400 ບາດ;
ສູງສຸດ: 300.000 ກີບ; 40 ໂດລາ; 1.200 ບາດ
2.3.2 ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ ຫຼັງຈາກ 3 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມື້ເປີດ 50.000 ກີບ; 6 ໂດລາ; 200 ບາດ
2.4 ອອກໃບຢັ້ງຢືນເງິນຝາກໃໝ່ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າເຮັດໃບຢັ້ງຢືນເກົ່າເສຍ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເປື້ອນ... 20.000 ກີບ; 3 ໂດລາ; 100 ບາດ
3 ຄ່າທໍານຽມມອບ-ຖອນເງິນສົດຢູ່ທີ່ ທລວ  
3.1 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ  
3.1.1 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ  ເກັບຄ່າທໍານຽມກວດນັບເງິນສົດ ຕາມກໍານົດໃນຂໍ້ທີ 7.2  
3.1.2 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ  10.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 50 ບາດ; 30.000 ດົງ
ແລະ ເກັບຄ່າທໍານຽມກວດນັບເງິນສົດ ຕາມກໍານົດໃນຂໍ້ທີ 7.2  
3.2 ຖອນເງິນສົດຈາກບັນຊີຕ່າງແຂວງ  10.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 50 ບາດ; 30.000 ດົງ 
4 ຄ່າທໍານຽມບໍລິການແຊັກ  
4.1 ຊື້ປື້ມແຊັກທະນາຄານ  50.000 ກີບ; 5 ໂດລາ; 200 ບາດ /ຫົວ 
4.2 ຍົກເລີກແຊັກຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ  ນິຕິບຸກຄົນ: 20.000 ກີບ; 3 ໂດລາ; 200 ບາດ;
 ບຸກຄົນ: 10.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 100 ບາດ 
4.3 ແຈ້ງລະງັບແຊັກ-ລົບລ້າງແຊັກ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 100 ບາດ/ໃບ
5 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາຮອງເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ (Statement)  
5.1 ພິມບັນຊີສໍາຮອງເປັນລາຍເດືອນ (ຮັບ Statement ໃນຕົ້ນເດືອນຖັດໄປ)  
5.1.1 ຮັບ Statement ຢູ່ ທລວ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
5.1.2 ຮັບ Statement ຢູ່ນອກທະນາຄານ ຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ 5.000 ກີບ/ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ 1 ເດືອນ/ບັນຊີ
5.2 ພິມ Statement ຍ້ອນຫຼັງຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ (ນອກຈາກ Statement ທີ່ໄດ້ສະໜອງເປັນລາຍເດືອນ), ນັບແຕ່ມື້ທີ່ລູກຄ້າຍື່ນໃບສະເໜີ:  
5.2.1 ພິມ Statement ຍ້ອນຫຼັງ ໃນເວລາຕໍ່າກ່ວາ 1 ປີ 5.000 ກີບ/01ໃບ * ຈໍານວນໃບທີ່ພິມ
5.2.2 ພິມ Statement ຍ້ອນຫຼັງໃນເວລາແຕ່ 1 ປີ ຫາ < 3 ປີ 10.000 ກີບ/01ໃບ * ຈໍານວນໃບທີ່ພິມ
5.2.3 ພິມ Statement ຍ້ອນຫຼັງໃນເວລາແຕ່ 3 ປີ ຫາ < 10 ປີ 15.000 ກີບ/01ໃບ * ຈໍານວນໃບທີ່ພິມ
5.2.4 ພິມ Statement ຍ້ອນຫຼັງໃນເວລາແຕ່ 10 ປີຂຶ້ນໄປ 20.000 ກີບ/01ໃບ * ຈໍານວນໃບທີ່ພິມ
6 ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ:  
6.1 ຊື້ແບບຟອມເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆ (ໃບຖອນເງິນ, ໃບມອບເງິນ, ໃບໂອນເງິນ ແລະ ອື່ນໆ)  20.000 ກີບ/ຫົວ 
6.2 ບຼັອກບັນຊີຊົ່ວຄາວ:  
6.2.1 ເນື່ອງຈາກນໍາໃຊ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ທລວ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
6.2.2 ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
6.3 ຢັ້ງຢືນບັນຊີເງິນຝາກ (ຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນວ່າມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທີ່ ທລວ) 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ
6.4 ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດກາພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ແຈ້ງຕອບການສອບຖາມພິເສດ (ທາງກົດໝາຍ) 20.000 ກີບ; 3 ໂດລາ; 80 ບາດ /ຄັ້ງ
7 ບໍລິການເງິນສົດ  
7.1 ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນດຽວກັນ:  
7.1.1 ເອົາໃບໃຫຍ່ ແລກ ໃບນ້ອຍ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
7.1.2 ເອົາໃບນ້ອຍ ແລກ ໃບໃຫຍ່ 1%/ຈໍານວນເງິນທີ່ແລກປ່ຽນ, ຕໍ່າສຸດ: 2 ໂດລາ
7.2 ກວດນັບເງິນສົດເພື່ອ: ມອບເຂົ້າບັນຊີ, ແລກປ່ຽນເອົາສະກຸນເງິນອື່ນ ຫຼື ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ  
7.2.1 ກວດນັບເງິນສົດຢູ່ພາຍໃນທະນາຄານ ແລະ ໃນໂມງເຮັດວຽກ  
   - ສະກຸນເງິນດົງ (VND): ໝາຍເຫດ: ນິຕິບຸກຄົນ(ນຕບຄ); ສະຖາບັນການເງິນ (ສຖກງ)
      +ຈໍານວນເງິນ < 30 ລ້ານ ດົງ ບຸກຄົນ ແລະ ນຕບຄ: ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ; ສຖກງ: 0,05%
      +ຈໍານວນເງິນແຕ່ 30 ລ້ານ - < 500 ລ້ານ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,50%; ນຕບຄ: 0,60%; ສຖກງ: 0,50%
      +ຈໍານວນເງິນແຕ່ 500 ລ້ານ - < 3 ຕື້ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,60%; ນຕບຄ: 0,70%; ສຖກງ: 0,60%
      +ຈໍານວນເງິນແຕ່ 3 ຕື້ - < 10 ຕື້ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,70%; ນຕບຄ: 0,80%; ສຖກງ: 0,70%
      +ຈໍານວນເງິນ ≥ 10 ຕື້ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,80%; ນຕບຄ: 1,00%; ສຖກງ: 0,80%
   - ເງິນກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເງິນສະກຸນອື່ນໆ  ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ 
7.2.2 ກວດນັບເງິນສົດຢູ່ນອກທະນາຄານ ແລະ/ຫຼື ນອກໂມງການ  
   - ສະກຸນເງິນດົງ:  
      +ຈໍານວນເງິນ < 30 ລ້ານ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,05%; ນຕບຄ: 0,05%; ສຖກງ: 0,10%
      +ຈໍານວນເງິນແຕ່ 30 ລ້ານ - < 500 ລ້ານ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,55%; ນຕບຄ: 0,65%; ສຖກງ: 0,55%
      +ຈໍານວນເງິນແຕ່ 500 ລ້ານ - < 3 ຕື້ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,65%; ນຕບຄ: 0,75%; ສຖກງ: 0,65%
      +ຈໍານວນເງິນແຕ່ 3 ຕື້ - < 10 ຕື້ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,75%, ນຕບຄ: 0,85%; ສຖກງ: 0,75%
      +ຈໍານວນເງິນ ≥ 10 ຕື້ ດົງ ບຸກຄົນ: 0,85%; ນຕບຄ: 1,05%; ສຖກງ: 0,85%
   - ເງິນກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເງິນສະກຸນອື່ນໆ  0,02%/ຈໍານວນເງິນກວດນັບ
ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; 3 ໂດລາ; 100 ບາດ; 50.000 ດົງ
ສູງສຸດ: 300.000 ກີບ; 40 ໂດລາ; 1.000 ບາດ; 1.000.000 ດົງ