ວັນອາທິດ, 17/11/2019

.

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 20 ປີ ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສໍາເລັດ - Video