ວັນອັງຄານ, 31/03/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.919 8.937
VND  0,4002 0,4082
CNY 1.233 1.258
THB 295,67 297,89
EUR 9.851 9.901
AUD 5.320 5.426
CHF 8.805 8.981
GBP 10.720 10.934
JPY 80,30 81,90
CAD 5.968 6.087
SGD 5.801 5.917

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

1.00

2 ເດືອນ

2.75

2.25

1.00

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.70

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.70

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.20

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.20

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.50

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.70

21 ເດືອນ 6.55 5.25 4.00

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

30 ເດືອນ 6.84 6.05 5.00

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.65

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.65

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.67

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.70

60 ເດືອນ

7.00

6.50

6.00

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບ ບັນດາພະແນກພາຍໃນ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ເບີໂທ: 00856-21 251418-(ເບີໂທພາຍໃນຂອງແຕ່ລະພະແນກ) ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ກຸ່ມ

ພະແນກ

ເບີໂທລະສັບພາຍໃນບໍລິການ

ພະແນກບໍລິການ I

110,111,112

ພະແນກບໍລິການ II

120,121,122

ພະແນກຊຳລະສະສາງສາກົນ

130,131,132

ພະແນກຄັງສາງ-ຕຶກເກົ່າ

140

ພະແນກຄັງສາງ-ຕຶກໃໝ່

150


ສິນເຊື່ອ

ພະແນກພົວພັນລູກຄ້າ

210,211,212

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

220,221,222

ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

230,231,232


ວິຊາການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

310,311,312

ພະແນກແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດເງິນຕາ

320,321,322

ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

330,331,333


ຊ່ວຍເຫຼືອ

ພະແນກບໍລິຫານ(ຫ້ອງການ)

410,411,412

ພະແນກ IT

420,421,422