ວັນເສົາ, 14/12/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.857 8.875
VND  0,3876 0,3954
CNY 1.224 1.249
THB 302,53 304,79
EUR 9.845 9.895
AUD 5.932 6.051
CHF 8.442 8.611
GBP 11.250 11.475
JPY 78,18 79,74
CAD 6.324 6.450
SGD 6.111 6.234
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.856 8.874
VND  0,3869 0,3947
CNY 1.218 1.243
THB 301,87 304,13
EUR 9.757 9.806
AUD 5.839 5.956
CHF 8.381 8.549
GBP 11.048 11.269
JPY 78,51 80,08
CAD 6.249 6.374
SGD 6.040 6.161

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບ ບັນດາພະແນກພາຍໃນ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ເບີໂທ: 00856-21 251418-(ເບີໂທພາຍໃນຂອງແຕ່ລະພະແນກ) ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ກຸ່ມ

ພະແນກ

ເບີໂທລະສັບພາຍໃນບໍລິການ

ພະແນກບໍລິການ I

110,111,112

ພະແນກບໍລິການ II

120,121,122

ພະແນກຊຳລະສະສາງສາກົນ

130,131,132

ພະແນກຄັງສາງ-ຕຶກເກົ່າ

140

ພະແນກຄັງສາງ-ຕຶກໃໝ່

150


ສິນເຊື່ອ

ພະແນກພົວພັນລູກຄ້າ

210,211,212

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

220,221,222

ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

230,231,232


ວິຊາການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

310,311,312

ພະແນກແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດເງິນຕາ

320,321,322

ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

330,331,333


ຊ່ວຍເຫຼືອ

ພະແນກບໍລິຫານ(ຫ້ອງການ)

410,411,412

ພະແນກ IT

420,421,422