ວັນອັງຄານ, 25/06/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.640 8.658
VND  0,3752 0,3827
CNY 1.193 1.217
THB 286,55 288,70
EUR 9.807 9.857
AUD 5.817 5.933
CHF 8.357 8.524
GBP 10.640 10.853
JPY 78,04 79,60
CAD 6.167 6.290
SGD 5.948 6.067

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.16

2.30

1.00

2 ເດືອນ

3.16

2.50

1.00

3 ເດືອນ

3.16

3.00

1.40

4 ເດືອນ

3.95

3.50

1.40

5 ເດືອນ

3.95

3.60

1.40

6 ເດືອນ

3.95

3.90

2.15

7 ເດືອນ

4.20

4.10

2.15

8 ເດືອນ

4.30

4.25

2.15

9 ເດືອນ

4.77

4.50

2.65

10 ເດືອນ

4.80

4.70

2.65

11 ເດືອນ

4.90

5.00

2.65

12 ເດືອນ

5.59

5.25

3.15

13 ເດືອນ

5.65

5.35

3.15

15 ເດືອນ

5.87

5.50

3.40

18 ເດືອນ

6.15

5.65

3.60

24 ເດືອນ

6.71

6.00

4.15

25 ເດືອນ

6.74

6.10

-

36 ເດືອນ

6.77

6.20

5.00

48 ເດືອນ

6.80

-

-

60 ເດືອນ

6.90

-

-

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບ ບັນດາພະແນກພາຍໃນ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ເບີໂທ: 00856-21 251418-(ເບີໂທພາຍໃນຂອງແຕ່ລະພະແນກ) ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ກຸ່ມ

ພະແນກ

ເບີໂທລະສັບພາຍໃນບໍລິການ

ພະແນກບໍລິການ I

110,111,112

ພະແນກບໍລິການ II

120,121,122

ພະແນກຊຳລະສະສາງສາກົນ

130,131,132

ພະແນກຄັງສາງ-ຕຶກເກົ່າ

140

ພະແນກຄັງສາງ-ຕຶກໃໝ່

150


ສິນເຊື່ອ

ພະແນກພົວພັນລູກຄ້າ

210,211,212

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

220,221,222

ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

230,231,232


ວິຊາການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

310,311,312

ພະແນກແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດເງິນຕາ

320,321,322

ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

330,331,333


ຊ່ວຍເຫຼືອ

ພະແນກບໍລິຫານ(ຫ້ອງການ)

410,411,412

ພະແນກ IT

420,421,422