ວັນພຸດ, 27/05/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.988 9.006
VND  0,4041 0,4122
CNY 1.231 1.256
THB 301,31 303,57
EUR 9.852 9.902
AUD 5.783 5.899
CHF 8.748 8.923
GBP 10.717 10.931
JPY 80,86 82,47
CAD 6.149 6.272
SGD 5.900 6.018

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

0.90

2 ເດືອນ

2.75

2.25

0.90

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.65

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.65

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.15

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.15

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.40

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.65

21 ເດືອນ 6.55 5.25 3.90

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.00

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.00

30 ເດືອນ 6.84 6.05 4.50

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.00

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.10

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.20

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.30

60 ເດືອນ

7.00

6.50

5.50

ແຜນຜັງເວັບໄຊ