ວັນອັງຄານ, 31/03/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.919 8.937
VND  0,4002 0,4082
CNY 1.233 1.258
THB 295,67 297,89
EUR 9.851 9.901
AUD 5.320 5.426
CHF 8.805 8.981
GBP 10.720 10.934
JPY 80,30 81,90
CAD 5.968 6.087
SGD 5.801 5.917

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.50

2.00

1.00

2 ເດືອນ

2.75

2.25

1.00

3 ເດືອນ

3.16

2.50

1.40

4 ເດືອນ

3.50

2.50

1.40

5 ເດືອນ

3.75

2.50

1.40

6 ເດືອນ

4.05

3.00

2.15

7 ເດືອນ

4.35

3.00

2.15

8 ເດືອນ

4.50

3.00

2.15

9 ເດືອນ

5.00

3.50

2.70

10 ເດືອນ

5.20

3.50

2.70

11 ເດືອນ

5.30

3.75

2.70

12 ເດືອນ

5.70

4.25

3.20

13 ເດືອນ

6.00

4.50

3.20

15 ເດືອນ

6.10

4.75

3.50

18 ເດືອນ

6.25

5.00

3.70

21 ເດືອນ 6.55 5.25 4.00

24 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

25 ເດືອນ

6.81

5.50

4.20

30 ເດືອນ 6.84 6.05 5.00

36 ເດືອນ

6.87

6.20

5.65

42 ເດືອນ 6.90 6.20 5.65

48 ເດືອນ

6.90

6.30

5.67

54 ເດືອນ 6.97 6.30 5.70

60 ເດືອນ

7.00

6.50

6.00

ແຜນຜັງເວັບໄຊ