ວັນອາທິດ, 20/09/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  9.108 9.128
VND  0.4170 0.4253
CNY 1,328 1,354
THB 317.96 320.34
EUR 10.675 10.729
AUD 6.447 6,576
CHF 9.364 9.551
GBP 11.355 11,582
JPY 85.50 87.21
CAD 6.672 6.805
SGD 6.427 6.556

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.00

1.25

0.90

2 ເດືອນ

2.50

1.50

0.90

3 ເດືອນ

3.16

1.75

1.40

4 ເດືອນ

3.25

1.75

1.40

5 ເດືອນ

3.50

2.00

1.40

6 ເດືອນ

4.00

2.50

2.15

7 ເດືອນ

4.15

2.50

2.15

8 ເດືອນ

4.50

2.75

2.15

9 ເດືອນ

4.77

3.00

2.65

10 ເດືອນ

5.00

3.25

2.65

11 ເດືອນ

5.25

3.25

2.65

12 ເດືອນ

5.60

3.75

3.15

13 ເດືອນ

5.75

3.80

3.15

15 ເດືອນ

6.00

4.25

3.25

18 ເດືອນ

6.15

4.50

3.50

21 ເດືອນ

6.43

4.75 3.65

24 ເດືອນ

6.75

5.25

3.75

25 ເດືອນ

6.75

5.25

4.00

30 ເດືອນ 6.75 5.25 4.25

36 ເດືອນ

6.80

6.00

4.50

42 ເດືອນ 6.80 6.10 4.50

48 ເດືອນ

6.80

6.15

4.75

54 ເດືອນ 6.80 6.15 4.85

60 ເດືອນ

6.80

6.25

5.00

ແຜນຜັງເວັບໄຊ