ວັນພຸດ, 22/05/2019

.

ເງ​ິນ​ກູ້​​ຄຳ​້​ປະ​ກັນ​ດ້ວຍ​ເອ​ກະ​ສານ​ມີ​ຄ່າ

ການໃຫ້ກູ້ຢືມມັດຈຳດ້ວຍເອກະສານມີຄ່າ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ກູ້ຢືມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທຶນຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຄອບຄອງເອກະສານມີຄ່ານັ້ນ  ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດກຳນົດ ຊຳລະ ແລະ ຄ້ຳປະກັນດ້ວຍບັນດາເອກະສານທີ່ມີຄ່າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-     ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ຍອດບັນຊີເງິນຝາກ, ທະນະບັດ, ພັນທະບັດ ຫຼື ເອກະສານມີ ຄ່າອື່ນໆ ທີ່ ທລວ ຫຼື ອົງກອນອື່ນໆ ເປັນຜູ້ອອກ;

-     ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກປະຍັດ, ຍອດບັນຊີເງິນຝາກ, ເອກະສານມີຄ່າອື່ນໆ ທີ່ບັນດາທະນາຄານ ອື່ນເປັນຜູ້ອອກ, ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ພັນທະບັດຄັງເງິນ.

ຜົນປະໂຫຍດ.

-     ລູກຄ້າສາມາດກູ້ຢືມເງິນດ້ວຍ ການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍການຊັ່ງຊາ ລະຫວ່າງ ດອກ ເບ້ຍເງິນ ຝາກຂອງເອກະສານທີ່ມີຄ່າ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຈຳນຳຈຳນອງ;

-     ລູກຄ້າສາມາດຢືມທຶນໃນຂະນະທີ່ເອກະສານທີ່ມີຄ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊຳລະ ( ຕົວຢ່າງ: ທະນະ ບັດ, ພັນທະບັດ, ພັນທະບັດລັດຖະບານ.....)

ເປົ້າໝາຍ.

   ທັງລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ຄອບຄອງ ບັນດາເອກະສານທີ່ມີຄ່າ.

ຄຸນລັກສະນະ:

-     ສະກຸນເງິນກູ້: ກີບ, ໂດລາສະຫະລັດ, ບາດໄທ… ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍນໍາໃຊ້ ທີ່ຈໍາເປັນຕົວຈິງ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທລວ;

-     ໄລຍະກູ້ຢືມ : ເວລາກໍານົດໃຫ້ກູ້ຢືມ ບໍ່ໃຫ້ກາຍກໍານົດຂອງເອກະສານທີ່ມີຄ່າ;

-     ຮູບການໃຫ້ກູ້ຢືມ : ແມ່ນໃຫ້ກູ້ແບບເປັນບ້ວງໄລຍະສັ້ນ, ເປັນບ້ວງໄລຍະກາງຍາວ, ລົງທຶນ ໂຄງການ;

-     ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ : ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ ທລວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

-     ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ:

+ ປື້ມເງິນຝາກປະຢັດ, ຍອດບັນຊີເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ, ທະນາບັດ ຫຼື ບັນດາເອກະສານ ມີຄ່າ  ອື່ນໆ ທີ່ ທລວ ຫຼື ອົງກອນອື່ນໆເປັນຜູ້ອອກ;

+ ປື້ມເງິນຝາກປະຢັດ, ຍອດບັນຊີເງິນຝາກເອກະສານມີຄ່າອື່ນ ທີ່ບັນດາທະນາຄານອື່ນ ເປັນຜູ້ອອກ; ພັນທະບັດລັດຖະບານ; ພັນທະບັດຄັງ.

ຈຳນວນເງີນໃຫ້ກູ້ຢືມ

-     ຈຳນວນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ຈະອີງຕາມພື້ນຖານມູນຄ່າ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນພຽງພໍແກ່ການຊຳລະ ທັງຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເງິນກູ້, ຄ່າທຳນຽມ ( ຖ້າມີ ) ເມື່ອຮອດກຳນົດຊຳລະ;

-     ຈຳນວນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສຳລັບ ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ພັນທະບັດຄັງ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50% ຂອງມູນຄ່າພັນທະບັດ;

-     ຈຳນວນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ສຳລັບປື້ມເງິນຝາກປະຢັດ, ຍອດບັນຊີເງິນຝາກ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 100% ຂອງມູນຄ່າ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.

ເງື່ອນໄຂການກູ້ຢືມທຶນ

-      ເອກະສານມີຄ່າທີ່ຢູ່ໃນສິດຄອບຄອງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ;

-      ເອກະສານມີຄ່າທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຟ້ອງ;

-     ເອກະສານມີຄ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກອົງກອນທີ່ເປັນຜູ້ອອກ ຍົກເວັ້ນບັນດາ ທະນະບັດ, ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ;

-      ເວລາກໍານົດໃຫ້ກູ້ຢືມ ບໍ່ໃຫ້ກາຍກໍານົດຂອງເອກະສານມີຄ່າ ຕາມແບບຟອມ.

ເອກະສານປະກອບການກູ້ຢືມ.

-     ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນ ( ຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານ );

-     ເອກະສານມີຄ່າສະບັບຕົ້ນ, ບັນດາເອກະສານຢັ້ງຢືນສິດຄອບຄອງຕາມກົດໝາຍ;

-     ບັດປະຈຳຕົວ; ສຳມະໂນຄົວ…

ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ:    

ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະ​ລຸນາ ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນໂດຍ​ກົງ ກັບ​ພະນັກງານ ພະ​ແນ​ກ ພົວພັນ​ລູກ​ຄ້າ.​​ ໂທລະ​ສັບ: 021216316. Email:Phongquanhekhachhang@yahoo.com.