ວັນພະຫັດ, 14/11/2019

.

ຜະລິດຕະພັນບັດ ATM

ບັດ My Avatar ແມ່ນບັດພາຍໃນຊະນິດໜຶ່ງໄດ້ຜະລິດຂື້ນພົນພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີຄວາມປອດໄພທີ່ກ້າວໜ້າ
ແມ່ນບັດພາຍໃນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ LaoVietBank ແລະ ຫົວໜ່ວຍເຊື່ອມໂຍງ
ແມ່ນເຄື່ອງຊຳລະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີທະນາຄານ ໂດຍທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບັດຈົດໜີ້ປະເພດໜຶ່ງຂອງ LaoVietBank ໂດຍສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້ຫລາຍກວ່າບັດ ATM ປະເພດທົ່ວໄປ.